โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายนนท์นันท์ กลมนุกูล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวภัทรภรณ์ แก้วอนันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวขวัญฤทัย เหล็งเจริญ
ครูผู้ช่วย