โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายปราโมทย์ สุขสำราญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอธิษฐาน ตันเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2