โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรพีพรรณ หิมมะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางภัทรพร เมืองซอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายสวนิต พงษ์สมบูรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3