โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายบุญมี บำรุงสิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางชลดา รองศักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายอิทธิพงศ์ ทิพยวันทน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1