โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรพีพรรณ หิมมะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสุนันท์ บำรุงสิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวนพพร วิไลพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวอธิษฐาน ตันเจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายบุญมี บำรุงสิน
หัวหน้างานกิจการนักเรียน