โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ไผ่แก้ววิทยาสง่าศรี
สร้างคนดีมีใจใฝ่ศึกษา
สามัคคีมีวินัยใจนักกีฬา
มีจรรยาจิตใจใฝ่คุณธรรม
 
มุ่งสร้างสมคุณค่าของชีวิต
มุ่งสร้างศิษย์ก้าวหน้าปัญญาล้ำ
มุ่งสร้างสมแหล่งวิชาค้นคว้าจำ
มุ่งชี้นำชุมชนจนพัฒนา
 
** ธงเขียวเหลืองเรืองริ้วปลิวไสว
เขียวสดใสประดุจใจใฝ่ค้นคว้า
สีเหลืองทองส่องใจใฝ่ธรรมา
สร้างคุณค่าใช้ปัญญาพัฒนาไทย
 
มีคติพจน์คำขวัญสัญลักษณ์
เป็นจุดหลักนำจิตศิษย์ผ่องใส
เป็นพลเมืองที่ดีของชาติไทย
ก้องเกรียงไกรทั่วทิศศิษย์ ผ.ก. (ซ้ำ) **
 
ก้องเกรียงไกรไผ่แก้ววิทยา