โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
                     ปรัชญาของโรงเรียน
ปญญา                            นรานํ                            รตฺนํ