โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
              โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา  ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ต. แปลงยาว อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา
 เริ่มก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ.  2513  โดยพระครูบุญสารโกวิท  เจ้าอาวาสวัดไผ่แก้ว  นายเฉลิม   ศักดิ์ประศาสน์   
กำนันเรือง   นาคีนพคุณ    นายจรูญ   ธีระกุล   ผู้ใหญ่สุนทร  นักเจริญ   ร.ต.ต ชะเอม   ภักดีเสน่หา 
และผู้มีจิตศรัทธารายอื่นๆ  ร่วมกันบริจาคที่ดินรวม  14  ไร่  3  งาน  74  ตารางวา  เพื่อให้ปลูกสร้าง
อาคารเรียน    และกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้เปิดโรงเรียนเป็นทางการตั้งแต่วันที่  4   มิถุนายน  2513     
ซึ่งมีเจ้าอาวาสวัดไผ่แก้วเป็นผู้อุปการะโรงเรียนคือ
                        1.  พระครูบุญสารโกวิท                            อดีตเจ้าอาวาส
                        2.  พระทองก้อน             ปภฺสโล              เจ้าอาวาสวัดไผ่แก้ว
ครูคนแรกของโรงเรียนไผ่แก้ววิทยาคือ  นายจอม  วิจิตรจินต์  โดยจังหวัดขอยืมตัวมาจาก
โรงเรียนตลาดบางบ่อ( ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์ ) และต่อมากรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งบุคคลให้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนดังต่อไปนี้
1. นายวณิชย์      อาฒยพันธุ์   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  วันที่  20  กรกฎาคม  พ.ศ.  2514
ถึงปี พ.ศ.  2520  รวมเวลา  6  ปี
            2. นายประเวศ    บุญเจริญ   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่  4  เมษายน 2520   ถึงปี พ.ศ. 2525
รวมเป็นเวลา  6   ปี
            3. นายวารินทร์   คัยนันทน์   ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2525 ใน
ปี พ.ศ.  2533 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ  ถึงปี พ.ศ.  2539  อยู่ในตำแหน่งรวม  15  ปี 
4.  นางสำรวย    วงศ์ตุรัน   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  2539   และ
เกษียณอายุราชการในวันที่   30  กันยายน  พ.ศ.  2541  รวมเวลา  2   ปี
            5. นายเด็ดดวง   แฉ่งใจ   ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ.  2541  ปีพ.ศ. 2543 
ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและเกษียณอายุราชการในวันที่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2551
รวมเวลา  9  ปี  9  เดือน
            6. นายศักดิ์เดช   จุมณี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  เมื่อวันที่  30  มกราคม  พ.ศ.  2552  และ
ปี พ.ศ.  2554  ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญถึงวันที่  18  มิถุนายน  พ.ศ.  2558  รวมเวลา 6  ปี  4  เดือน
            7.  นายกัณฑพัฒน์  ทองเพชร  ตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อวันที  22  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561  ถึงปัจจุบัน
            ปัจจุบันโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา  จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 1 –  ม. 6)   นักเรียนประมาณ  368  คน  ครู 26 คน ครูอัตราจ้าง  2  คน  นักการภารโรง  3  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน